Grand Automotive – Adatkezelési tájékoztató

Nissan Zen Szerviz —Nyereményjáték és marketing üzenetek

A jelen adatkezelési tájékoztató azt mutatja be, hogy a Grand Automotive Central Europe Kft. (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51., e-mail: adatvedelem@nissan.hu („GACE”, „társaságunk” vagy „mi„) miként kezeli az Ön személyes adatait a Nissan Zen Szerviz nyereményjáték során, valamint akkor, ha Ön a nyereményjátékkal egyidőben iratkozik fel a marketing üzenetek fogadására. Jelen tájékoztató kizárólag ezeket az adatkezeléseket mutatja be; a GACE teljes Ügyfél-Adatkezelési tájékoztatója a következő linken érhető el: https://www.nissan.hu/jogi/adatvedelem.html

Az alábbiakban részletezzük, hogy milyen célból és mely személyes adatait kezeljük, valamint hogy meddig tároljuk azokat.

I. Nyereményjáték lefolytatása

Adatkezelés céljai– A nyereményjáték szervezése és lebonyolítása (résztvevők rögzítése, sorsolás és eredményhirdetés)
Adatkezelés jogalapja– Az Ön hozzájárulása
Adatkezelő személye– a GACE;
– és a nyertes kihirdetése során, a Facebook-oldal esetében az Ön Facebook-profilján nyilvánosan elérhető személyes adatok tekintetében a GACE és a Facebook Ireland Ltd. („Facebook„) közös adatkezelők (lásd: „ Milyen jogok illetik meg Önt?„).
Kezelt személyes adatok köre– Teljes név;
-A nyereményjátékban való részvétel ténye;
– Nyerés esetén ennek ténye, valamint a nyeremény mivolta;
-Gépjármű típusa;
– Rendszám;
– Igazolás arról, hogy Ön igénybe vette a Nissan Zen Szerviz szolgáltatást;
– Telefonszám és/vagy e-mail cím (az Ön döntésétől függően); és
– Amennyiben a nyertes kihirdetése során Ön hozzászól és/vagy valamilyen reakcióval (pl. „Like”) illeti a kihirdetést tartalmazó Facebook-bejegyzést, az Ön Facebook-profilján nyilvánosan elérhető személyes adatok.
Adatkezelés ideje– A nyereményjáték lefolytatása alatt; és
– azt követően, ha Ön
– nem nyer, úgy a nyereménysorsolást követően haladéktalanul töröljük az Ön személyes adatait;
– nyer, úgy személyes adatait a GACE az Ön részére kiszolgáltatott nyereményt terhelő adó bevallása naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével törli(2017. évi CL. törvény 202.§).
– ha a nyereménysorsolás előtt visszavonja a hozzájárulását, úgy személyes adatait haladéktalanul töröljük.

A fentieken túl csak akkor tároljuk az Ön személyes adatait, ha jogvita alakulna ki a nyereményjátékkal összefüggésben. Ezesetben külön tájékoztatjuk Önt a további adatkezelés részleteiről.

További részletekért kérjük, olvassa el a nyereményjáték szabályzatát is!

II. Utalvány kiállítása a nyertes részére

Adatkezelés céljai– A nyereményjáték során nyert utalvány kiállítása és átadása a nyertes részére, valamint az ehhez fűződő kapcsolattartás a nyertessel
Adatkezelés jogalapja– A nyereményjáték megnyerésével, az Ön és közöttünk létrejövő szerződés teljesítése
– Utalvány kiállítása esetén (adó)jogi kötelezettség teljesítése
Adatkezelő személye– a GACE
Kezelt személyes adatok köre– A nyereményjátékban való nyertesség ténye;
– Teljes név;
– Gépjármű típusa;
– Alvázszám; továbbá
– a Nissan Zen Szerviz alapkarbantartási csomag ingyenes igénybevételére való jogosultság ténye és az igénybevehetőség határideje.
Adatkezelés idejeA személyes adatok kezelésére az utalvány kiállítása alatt, valamint azt követően az utalvány felhasználásáig kerül sor; ezen időn túl csak akkor tároljuk az Ön személyes adatait, ha jogvita alakulna ki a nyereményjátékkal összefüggésben. Ezesetben külön tájékoztatjuk Önt a további adatkezelés részleteiről.

III. Marketing üzenetek közlése

Adatkezelés céljai– Marketing üzenetek közlése közvetlen üzletszerzési célból (Nissan gépjárművekről, tartozékokról és kiegészítő termékekről), személyre szabott tartalommal.
Adatkezelés jogalapja– Az Ön hozzájárulása
Adatkezelő személye– a GACE.
Kezelt személyes adatok köre– Teljes név;
– Gépjármű típusa;
– és Választott kommunikációs csatorna/ák (e-mail, telefon és/vagy SMS).
Adatkezelés ideje– amíg vissza nem vonja a hozzájárulását.

A marketing üzenetek személyre szabása során profilozás történik.

Kik férnek hozzá az Ön személyes adataihoz?

A nyereményjáték során személyes adataihoz az eredmény kihirdetéséig kizárólag a GACE nyereményjáték lebonyolításával végző munkatársai és — amennyiben a regisztráció a Zen Szerviz szolgáltatás igénybevételekor a Nissan Márkaszervízben (‘Márkaszervíz„) (tehát nem online) történik meg, úgy — a Zen Szerviz szolgáltatást elvégző Márkaszervíz személyes adatok összegyűjtésére kijelölt munkatársai férnek hozzá.

A nyertesek kihirdetése előtt ellenőrizzük, hogy Ön valóban igénybe vette-e a Zen Szerviz szolgáltatást; az ellenőrzés során megkérjük a Márkaszervízt — amely az Ön autóján elvégezte a Zen Szerviz szolgáltatást — arra, hogy az Ön autójával kapcsolatos munkalap alapján állítson ki egy igazolást a Zen Szerviz szolgáltatás igénybevételéről; az igazolás az Ön teljes nevét, gépjárművének típusát, valamint a rendszámát tartalmazza.

Azokban az esetekben, amikor a Márkaszervíz a nyereményjátékkal kapcsolatos személyes adatokat gyűjt és továbbít számunkra, a Márkaszervíz a GACE adatfeldolgozójaként jár el.

A nyeremény kihirdetésekor a GACE közzéteszi a Facebook-oldalán a nyertesek vezeték- és keresztnevét, valamint a nyerés tényét és a nyereményt, így az a GACE Facebook-oldalának megnyitása vagy követése okán minden Facebook-felhasználó számára hozzáférhető lesz. A GACE Facebook-oldalának üzemeltetése során a Facebook közös adatkezelő, így a személyes adatokhoz a Facebook foglalkoztatottjai is hozzáférnek. A Facebook elérhetőségi adatai:

Milyen adatbiztonsági intézkedéseket tesz meg a GACE?

Személyes adatait, az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a kockázatokkal arányos technikai és szervezési intézkedésekkel védjük.

A GACE szervezetén belül a kezelt személyes adatokhoz csak olyan személyek férhetnek hozzá, akiknek munkája az adatkezelési célok eléréséhez elengedhetetlen és akik titoktartási kötelezettség alatt állnak. Ugyanez vonatkozik a Márkaszervíz munkatársaira is, amikor gyűjtik és továbbítják az Ön személyes adatait a GACE részére. A Márkaszerviz a személyes adatokat csak a továbbításig őrzi meg, azokról másolatot nem készít. A Márkaszervíz a nyereményjátékra jelentkezők személyes adatait havi rendszerességgel továbbítja a GACE számára.

A Márkaszervízek az Ön személyes adatait ajánlott, tértivevényes levél útján küldik meg részünkre, így a leveleket nyomon tudjuk követni, hogy az Ön személyes adatai ne kerüljenek illetéktelen harmadik személyekhez.

A személyes adatok kezelése során használt szervereket és végberendezéseket tűzfallal és jelszavakkal védjük, a használt szoftvereket rendszeresen frissítjük. A személyes adatokat tartalmazó papíralapú dokumentumokat mind a GACE, mind pedig a Márkaszervíz elzártan tárolja.

Milyen jogok illetik meg Önt?

Az adatkezelés során Önnek joga van

  • visszavonni hozzájárulását
    • hozzájárulását bármikor indokolás nélkül és díjmentesen visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.
  • tájékoztatást kérni arról, hogy kezelünk-e Önnel összefüggésbe hozható személyes adatokat és ha igen, akkor melyek ezen adatok, valamint mik az adatkezelés körülményei (hozzáférés joga);
  • az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését vagy hiányos személyes adatának kiegészítését kérni, melynek indokolatlan késedelem nélkül eleget kell tennünk (helyesbítéshez való jog);
  • kérelmezni az Önre vonatkozó személyes adatok törlését [a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)];
  • kérelmezni az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását; továbbá
  • kérelmezni, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat az adatkezelő továbbítsa egy másik adatkezelőnek (az adathordozhatósághoz való jog), amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik.

Panaszainak hatékony orvoslása érdekében, kérjük, hogy azokkal először hozzánk forduljon. Ennek érdekében kérjük lépjen velünk kapcsolatba az adatvedelem@nissan.hu e-mail címre vagy postai címünkre (Grand Automotive Central Europe Kft., 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) megküldött levéllel, a tárgy mezőben megjelölve, hogy „Adatvédelmi megkeresés”.

Mivel személyes adatait adatkezelőként a GACE kezeli, a hatékony ügyintézés érdekében kérjük, hogy panaszukat ne a Márkaszervíznek, hanem közvetlenül nekünk küldjék meg.

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy jogait megsértették, az alábbi lehetőségei vannak:

  1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz („NAIH”) fordulhat panasszal

Ön jogosult panaszt tenni a NAIH-nál, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a vonatkozó jogszabályokat. A NAIH vizsgálata ingyenes, az eljárás részletes szabályait az Info tv. VI. fejezete tartalmazza.

A NAIH elérhetőségei:

  1. Bírósághoz fordulhat

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a GACE adatkezelése megsértette az Ön jogait, úgy — a NAIH-nál megtett panaszától függetlenül — polgári pert is kezdeményezhet a GACE-val szemben. A perben főszabály szerint a Fővárosi Törvényszék jár el, de az eljárást (választása szerint) az Ön a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Az Önt megillető jogok részletes megismeréséhez és a GACE adatkezelésével kapcsolatos további információkért kérjük, hogy olvassa el a GACE Ügyfél Adatkezelési Tájékoztatóját.

Az adatkezelő időről időre módosíthatja a jelen adatkezelési tájékoztatót annak érdekében, hogy az összhangban legyen az adatkezelő jogi kötelezettségeinek, valamint az Ön személyes adataival kapcsolatos adatkezelési tevékenységeinek változásaival. Az adatkezelési tájékoztató hatályos verziója az alábbi linken érhető el: https://www.nissan.hu/jogi/adatvedelem.html

Kelt: 2021. október 14. v.1.0